Het technisch en correctief beheer;

Adviseren periodiek onderhoud;

Het (laten) opstellen van een meerjaren
  onderhoudsbegroting;

Het optreden bij calamiteiten van technische aard;

Het aansturen van en toezicht houden op de
  schoonmaakwerkzaamheden;

Het controleren en fiatteren van de  
  facturenstroom en ter betaling doorzetten naar  
  eigenaar;

Het faciliteren van technische zaken;

Het initieren van voorstellen tot verbeteren van  
  de exploitatie;

Calamiteitendienst 24/7;

Verantwoording op basis van budget versus
  realisatie.Inventariseren huren en trachten bij te  
  stellen naar de marktwaarden;

Het uitvoeren van huurprijstoetsingen;

Het opstellen van huurovereenkomsten en
  allonges;

Algemene juridische adviezen (vastgoed
  gerelateerd);

Het afhandelen van indeplaatsstellingen;

Doorgeven van leegkomende wooneenheden aan
  Kamerraad en/of bij derden.

Advies inzake lokale marktontwikkelingen;

Contact met huurders en het collectief van
  huurders;

Namens eigenaar participeren in diverse
  overlegstructuren (indien nodig);

Diverse overleg- (c.q. verantwoordings)
  momenten met eigenaar.

Advisering bij de positionering van het
  winkelgebied/ kantoorruimten;

- Het verhuren van leegstaande eenheden; (actief
   aanbieden, bezichtigen.
Debiteurenadministratie inclusief incasso's;

Volledige Stook- en servicekostenadministratie (opstellen en afrekenen met huurders);

Huurafrekeningen;

VVE administratie;

Waarborgsommen innen en verrekenen;

Administratie aanleveren voor BTW en jaarstukken;

Breestate VGM voert zowel administratief, technisch en commercieel beheer. Al naar gelang de wensen van de opdrachtgever zijn deze taken nader uit te breiden dan wel een beheerpaket op maat vast te stellen.

Administratief beheer:
Technisch beheer:
Commercieel beheer:
Alle rechten voorbehouden 2014 Breestate VGM   Breestraat 24 2311 CS Leiden Telefoonnummer: 071 - 303 1000    E-Mail: info@breestate.nl